PROTECCIÓ DE DADES

Política general de protecció de dades de la Fundació Amics de COPE Trust (a partir d’ara ACT Fundació)

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Fundació Amics de COPE Trust

CIF: G-64926116

Adreça postal: C / Verdi 252, 2n. 2a. 08024 Barcelona

Telèfon: 661178667

Correu electrònic: info@actfundacio.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades seran tractades amb les següents finalitats:

Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior.

Remetre comunicacions comercials (newsletter) d’ACT Fundació als usuaris que ho hagin sol·licitat.

Per a aquests fins, es tractaran les dades identificatives i de contacte dels interessats.

Durant quant de temps tractarem les seves dades?

Les dades seran conservades durant el temps necessari per donar resposta a la seva sol·licitud, petició, consulta o reclamació i donar aquesta per definitivament tancada.

Per a les finalitats comercials indicades, les dades es poden conservar indefinidament, llevat que l’usuari manifesti la seva oposició o revoqui el seu consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades seran tractades sobre la base jurídica del consentiment de la persona que els proporciona. Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades és voluntari, tot i que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació o remetre les comunicacions comercials (newsletter) de l’ACT Fundació. Per tant, la comunicació de les seves dades personals a aquests efectes és un requisit necessari perquè puguem atendre les peticions formulades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Si vostè a expressat el consentiment, les següents dades seran comunicades a la nostra contrapart local a l’Índia (Children Oriented Progressive Education Trust), per a la recepció de correu postal de la seva part; Nom i cognoms, adreça de correu postal. També es comunicaran les seves dades en cas que sigui obligatori  legalment.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a el principi d’aquesta clàusula.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a aepd.es), o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Com tractem les teves dades personals?

ACT Fundació garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Com tractem les vostres dades personals en xarxes socials?

En cas que es faci amic o seguidor nostre en xarxes socials, tractarem les seves dades per mantenir-lo informat de les nostres activitats i promocions a través d’aquests canals. Aquestes dades seran tractades sobre la base jurídica del seu consentiment i seran conservats mentre vostè estigui com amic o seguidor nostre, podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades amb aquesta finalitat és voluntari, tot i que, en cas de no fer-ho, no podrà ser amic o seguidor a les xarxes socials en què tinguem.

En aquells casos en què el registre d’usuari s’efectua mitjançant xarxes socials, les dades personals que tractarem procediran de la xarxa social de què es tracti, a la qual, prèviament, l’interessat haurà facilitat aquestes dades per als fins previstos en els seus corresponents polítiques de privacitat. Les categories de dades que recaptarem des de la xarxa social de què es tracti són les que figuren en el nostre formulari de registre i que el teu hagis facilitat a aquesta xarxa social. Si, per procedir a l’registre al nostre web, fossin imprescindibles més dades dels subministrades per la xarxa social, hauràs emplenar addicionalment al nostre formulari de registre, amb subjecció a les condicions de privacitat previstes en aquesta clàusula.

Quina responsabilitat tens sobre les teves dades personals?

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a ACT Fundació o a tercers.

Quina responsabilitat tens en el tractament de dades de tercers?

En el cas que s’hagin facilitat les dades personals d’un tercer, és d’exclusiva responsabilitat de qui ho faci haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona perquè les seves dades siguin tractades per nosaltres, havent haver-li informat prèviament de tot el que preveu l’article 14 de l’Reglament General de Protecció de Dades.

Política de protecció de dades per a col·laboradors d’ACT Fundació

De conformitat amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals facilitades per l’interessat seran tractades per ACT Fundació, les dades de contacte són les següents:

CIF: G-64926116

Adreça postal: C / Verdi 252, 2n. 2a. 08024 Barcelona

Telèfon: 661178667

Correu electrònic: info@actfundacio.org

Les dades personals seran tractades per gestionar la seva col·laboració amb ACT Fundació. Les seves dades seran tractades sobre la base de la relació jurídica de col·laboració que manté amb ACT Fundació, sent conservats durant tot el temps en què es mantingui aquesta relació amb ACT Fundació i, posteriorment, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la mateixa i als efectes de atendre-les, si és el cas. El tractament de les seves dades és necessari per gestionar l’alta en ACT Fundació i, pel que és obligatori que l’interessat els faciliti si vol mantenir la seva relació amb ACT Fundació. Les caselles amb asterisc, si és el cas, són de caràcter obligatori pel que la seva no cumplimentació suposa la impossibilitat de gestionar la seva col·laboració amb ACT Fundació. Les dades seran cedides a les administracions públiques en els casos previstos per la Llei i el seu nom i compte bancari podran ser comunicades a les entitats financeres per tramitar el cobrament de la seva col·laboració. Així mateix, mitjançant l’enviament de qualsevol dels formularis de col·laboració, consenteix que les seves dades de nom i adreça completa siguin comunicades a Children Oriented Progressive Education Trust (d’ara en endavant COPE Trust), entitat de nacionalitat índia, essent aquesta cessió necessària per a la gestió i tramitació de la col·laboració corresponent, al ser l’entitat encarregada de gestionar a l’Índia les col·laboracions dels socis.

Llevat que s’indiqui el contrari a qualsevol de les adreces de contacte referenciades o marcant les caselles corresponents existents a peu dels formularis de col·laboració, les dades també seran tractades per l’enviament de comunicacions comercials d’actes i projectes socials de la Fundació, així com qualsevol altra comunicació de caràcter comercial. En qualsevol cas, l’autorització per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria aquest tipus de comunicacions. La base del tractament seria l’existència d’interès legítim d’ACT Fundació de promocionar els seus projectes, actes o qualsevol altra activitat relacionada amb el seu objecte fundacional. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe. En qualsevol moment pot oposar-se a aquest ús en les dades de contacte referenciats.

L’interessat té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se a la mateixa i al seu portabilitat mitjançant comunicació escrita, acompanyada de la informació que acrediti la seva identitat, adreçada a qualsevol de les adreces de contacte indicades. Devant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.aepd.es), o una altra autoritat de control competent . També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

En el cas que facilités les dades personals d’un tercer, l’interessat es compromet, sota la seva exclusiva responsabilitat, a haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona perquè les seves dades siguin tractades per ACT Fundació, havent-lo informat prèviament de tot el que preveu l’article 14 de l’Reglament General de Protecció de Dades.