Blog

Una web més àgil i dinàmica

Hem estrenat recentment una nova plataforma d’edició de la pàgina web autogestionable que ens facilita enormement la tasca

A more agile and dynamic web

We recently released a new platform edition of self-manage website that greatly facilitates the task of updating content

Fira de Nadal 2011

Un any més la tradicional Fira de Nadal ha estat un èxit de recaptació i assistència. A més

Christmas Fair

One year more the traditional Christmas Fair was a success and raising support. Also this year we have